займ на карту онлайн без отказа

Badania okresowe pracowników
Wykonujemy odpłatne badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) dla pracowników na podstawie umów z zakładami pracy.
Wykonujemy także badania w kierunku narażenia na działanie promieniowania jonizacyjnego oraz badania wysokościowe.

Badanie wykonują uprawnieni lekarze w Przychodni os. Urocze 2:
– lek. med. Jurowska Krystyna,
– lek. med. Pudelska Zofia.

Umowy na badania można podpisać:
a) Biuro – os. Na Skarpie 27 p. 211a tel. 12 644-12-72,
b) Rejestracja – os. Urocze 2 II piętro tel. 12 644-24-74 – tylko umowy płatne gotówką.
Wszelkie informacje pod telefonem rejestracji: 12 644-24-74 w godzinach od 7.00 do 18.00.

Umowy z zakładami pracy
Uprzejmie informujemy, że nie wykonujemy badań profilaktycznych dla indywidualnych osób.
Aby wykonać badanie profilaktyczne należy zawrzeć umowę między Pracodawcą zatrudniającym pracownika a Firmą Marketingowo Medyczną Mark-Med Sp. z o.o. Do umowy wymagane są:
– Pełna nazwa firmy lub podmiotu gospodarczego z adresem i reprezentacją,
– NIP, REGON,
– Wpis do KRS lub działalności gospodarczej z urzędu miasta lub gminy (jeżeli posiada),
– Pieczątka firmowa wraz z ww. danymi.
Dane powyższe można przekazać drogą e-mail: biuro@mark.med.pl lub przekazać osobiście do siedziby Firmy Mark-Med Sp. z o.o. os. Na Skarpie 27/211a tel. 12 644 12 72 w celu wypisania umowy.
Umożliwiamy także podpisanie umowy na badania profilaktycznie bezpośrednio w Przychodni os. Urocze 2 II piętro. Umowy te opłacane są gotówką w rejestracji przed dokonaniem badania profilaktycznego. Faktura wysyłana jest w terminie późniejszym – pocztą lub mailem.
Wzór umowy gotówkowej na badania profilaktyczne – jest dostępny w zakładce „Informacje” =>  „Do pobrania”.
Wymagania te wynikają z zaleceń Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Badania kierowców
Wykonujemy odpłatne badania kierowców oraz kandydatów na kierowców. Badanie wykonują uprawnieni lekarze:
a) Przychodnia os. Urocze 2 tel. 12 644-24-74 – lek. med. Jurowska Krystyna, lek. med. Pudelska Zofia,
b) Przychodnia os. Centrum B 11 tel. 12 644-08-35 – lek. med. Dziedzic-Adamczyk Małgorzata.

Badania sanitarno-epidemiologiczne
Wykonujemy odpłatne badania sanitarno-epidemiologiczne w Przychodni os. Urocze 2. Badanie wykonują uprawnieni lekarze:
– lek. med. Jurowska Krystyna,
– lek. med. Pudelska Zofia.
Wszelkie informacje pod telefonem centralnej rejestracji: 12 644-24-74 w godzinach od 7.00 do 18.00.

1. Kiedy wykonuje się badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się u uczniów, studentów, doktorantów kształcących się do wykonywania prac oraz u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (art. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Należy podkreślić, że wykonanie badań każdorazowo z chwilą podjęcia pracy przy zmianie pracodawcy jest merytorycznie uzasadnione, gdyż w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieje ryzyko szerzenia się różnych zakażeń a także rozprzestrzeniania się ich różnymi drogami.

2. Obowiązek wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określają przepisy:
– o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wg których osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
– o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (art. 59 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

3. Kto wykonuje badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:
W świetle art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi badanie sanitarno-epidemiologiczne przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).

4. Co wchodzi w skład badania:
Obejmuje badanie lekarskie i laboratoryjne. W skład badań laboratoryjnych wchodzi badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. Jeżeli z próby uzyskany zostanie wynik dodatni, to uznaje się, że osoba u której przeprowadzono to badanie, jest identyfikowana jako osoba zakażona odpowiednim czynnikiem chorobotwórczym. Jeżeli w trakcie badania lekarskiego zachodzi podejrzenie gruźlicy lub zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym niż ww. to powinny być przeprowadzone dodatkowe badania laboratoryjne.

5. Jakie laboratorium wykonuje badania:
Badania laboratoryjne przeprowadzają akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie oceny jakości, laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

6. Orzeczenie lekarskie:
Na podstawie badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań, czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki. Należy podkreślić, iż obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań bądź o czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac.

7. Książeczka badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych jest to dokument obowiązujący do 31.12.2011r.

8. Przeciwwskazania do wykonywania określonych prac:
Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac nie mogą tych prac wykonywać. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac zobowiązany jest z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od ich wykonywania, o czym mówi art. 10 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

9. Przechowywanie i okazywanie dokumentów:
Przepisy Kodeksu Pracy nie pozwalają pracodawcy dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zatem każda osoba przyjmowana do pracy zobowiązana jest przejść badania lekarskie. Zakres tych badań uzależniony jest od zajmowanego stanowiska. Pracodawca zobowiązany jest przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich (Art. 229 KP z 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Tryb i zakres badań lekarskich, częstotliwość przeprowadzania, sposób ich dokumentowania, wydawania i przechowywania oraz wymagania kwalifikacyjne lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne regulują odrębne przepisy.

10. Obowiązujące w tym zakresie przepisy:
– Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
– Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
– Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz.U. 2011 Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Badania uczniów i studentów do szkół
1. ZE SKIEROWANIEM – wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zakończone wydaniem orzeczenia wg wzoru ustalonego rozporządzeniem. Bezpłatne badania wykonywane są w ramach kontraktu z MOMP do wysokości limitu. W ramach kontraktu zapraszamy uczniów i studentów ze szkół które podpisały z nami umowę na badania.
2. BEZ SKIEROWANIA – wykonujemy także odpłatne badania profilaktyczne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zakończone wydaniem orzeczenia wg wzoru ustalonego rozporządzeniem.
Badania prowadzone są w Przychodni os. Urocze 2, II piętro. Rejestracja tel. 12 644-24-74.
BEZPŁATNE BADANIA na rok 2019 – w trakcie – do wysokości limitu

Firma Marketingowo-Medyczna
Mark-Med Sp. z o.o.

os. Na Skarpie 27 p. 211a
tel. 12 644-12-72
fax. 12 686-58-50
email: biuro@mark.med.pl

DODATKOWE INFORMAJCE

Projekt strony:
Weblider.eu