займ на карту онлайн без отказа

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Szanowni Pacjenci!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku  § 10. 1. „Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotów obowiązanych do jej prowadzenia”, czyli Zakładu Opieki Zdrowotnej i nie jest wydawana pacjentowi w oryginale.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
1) Sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
2) Wysłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
3) Przekazanie na informatycznym nośniku danych (CD/DVD);
4) Do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej tylko w obecności pracownika zakładu, w ustalonym wcześniej terminie (z zapewnieniem pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć);
5) Poprzez wydanie oryginału/kopii na żądanie władzy publicznej albo sądów powszechnych lub innemu uprawnionemu organowi (ZUS, NFZ, Ubezpieczyciele) za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Wniosek od uprawnionych organów musi być przesłany w formie pisemnej do biura NZOZ.

Procedura i zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
a) Pobrać druk „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” z rejestracji;
b) Wypełnić: datę, dane pacjenta, informacje o rodzaju i zakresie dokumentacji, podpisać się imieniem i nazwiskiem. Pacjent składając wniosek osobiście ma możliwość upoważnienia innej osoby do jej odbioru.
c) Złożyć gotowy wniosek do pokoju 232 w godzinach pracy 8.00-16.00;
d) Przy składaniu zostanie podany termin odbioru. Zasady ustalenia terminu odbioru dokumentacji medycznej (liczone od dnia złożenia wniosku):
– dokumentacja aktualna (kartoteki do 3 lat wstecz) – 10 dni roboczych;
– dokumentacja archiwalna (w tym także zamknięte poradnie) – 20 dni roboczych.
e) Odebrać dokumentację w wyznaczonym terminie w rejestracji, potwierdzając odbiór czytelnym podpisem na wniosku:
– osobiście za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
– przez osobę upoważnioną przez pacjenta w dokumentacji medycznej,
– przez osobę upoważnioną jednorazowo na wniosku (wniosek musi być złożony osobiście przez pacjenta za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem),
– przez prawnego opiekuna lub osobę posiadającą upoważnienie notarialne.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
a) Opłata za jedną stronę ksero/odpisu – zgodnie z aktualnym cennikiem za wyjątkiem poniższego punktu;
b) Zgodnie z art. 28 ust. 2a pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – opłaty za kopię/odpis „nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie”. Kolejna kopia jest płatna na zasadach ogólnych.

Sposób przechowywania, udostępniania dokumentacji oraz cena zostały ustalone zgodnie z art.27,28,29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417  z późniejszymi zmianami.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – Pobierz PDF gotowy do druku –  jest dostępny w zakładce „Informacje” =>  „Do pobrania”

Firma Marketingowo-Medyczna
Mark-Med Sp. z o.o.

os. Na Skarpie 27 p. 211a
tel. 12 644-12-72
fax. 12 686-58-50
email: biuro@mark.med.pl

DODATKOWE INFORMAJCE

Projekt strony:
Weblider.eu