займ на карту онлайн без отказа

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ ZASAD JEJ UDOSTĘPNIANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku § 10. 1. „Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotów obowiązanych do jej prowadzenia”, czyli Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
1. Poprzez sporządzenie jej odpłatnej kserokopii lub odpisu;
2. Do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej tylko w obecności pracownika zakładu;
3. Poprzez wydanie oryginału/kopii uprawnionemu organowi (ZUS, Sąd, NFZ) za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Wniosek od uprawnionych organów musi być przesłany w formie pisemnej do biura zakładu.

Pacjenci mogą otrzymać kserokopię lub odpis z dokumentacji medycznej (opłata za stronę zgodnie z aktualnym cennikiem):
a) Należy pobrać druk „Wniosek o ksero/odpis” z rejestracji;
b) Obowiązkowo należy wypełnić dane pacjenta, informacje o kartotece/badaniach, podpisać się imieniem i nazwiskiem;
c) Złożyć gotowy wniosek w rejestracji/administracji w godzinach pracy i umówić się na termin (na wykonanie należy czekać około 3 dni robocze dla dokumentacji z Przychodni os. Urocze 2, 15 dni roboczych dla dokumentacji z innych naszych przychodni oraz 15 dni roboczych dla dokumentacji z archiwów)
d) Odebrać w rejestracji osobiście za okazaniem dowodu osobistego lub przez osoby upoważnione (osoba taka musi być upoważniona w kartotece oraz na wniosku lub posiadać upoważnienie notarialne).

Sposób przechowywania, udostępniania dokumentacji oraz cena ustalone zgodnie z art.27,28,29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami.

Wniosek o ksero/odpis – Pobierz PDF gotowy do druku: Wniosek o ksero/odpis

Firma Marketingowo-Medyczna
Mark-Med Sp. z o.o.

os. Na Skarpie 27 p. 211a
tel. 12 644-12-72
fax. 12 686-58-50
email: biuro@mark.med.pl

DODATKOWE INFORMAJCE

Projekt strony:
Weblider.eu